STEM Quiz Registration 2021-22

STEM Quiz Registration 2021-22: STEM ક્વિઝ રજીસ્ટ્રેશન 2021-22: ગુજરાત STEM-ક્વિઝ એ એક અનોખી પ્રવૃત્તિ છે જે શિક્ષણ, આનંદ અને સ્પર્ધાને જોડે છે. તેને અનૌપચારિક વિજ્ઞાન શિક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે તે પ્રકૃતિમાં સ્પર્ધાત્મક છે, તે દરેક વિદ્યાર્થીના STEM શિક્ષણમાં નોંધપાત્ર શૈક્ષણિક મૂલ્ય પણ ઉમેરે છે. વધુ નોકરીઓ અને અભ્યાસ સામગ્રી અપડેટ્સ માટે મુલાકાત લેતા રહો.

STEM Quiz Registration 2021-22 Subject/Syllabus

પ્રશ્ન STEM (વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ અને ગણિત) ના વર્તમાન પ્રવાહો પર આધારિત હશે. મોટાભાગે પ્રશ્નો માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના ધોરણોના સ્તરના હશે.

STEM Quiz Registration 2021-22 Entry and Eligibility

ગુજરાતના કોઈપણ બોર્ડ અથવા માધ્યમના IX થી XII ધોરણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓ ક્વિઝમાં ભાગ લઈ શકે છે. કોઈ નોંધણી ફી રહેશે નહીં.

Important Link

STEM ક્વિઝ ના રજીસ્ટ્રેશન માટે અહીં ક્લિક કરો

STEM Quiz Registration 2021-22 Objectives of the Gujarat STEM Quiz

ગુજરાત STEM-ક્વિઝ એ એક અનોખી પ્રવૃત્તિ છે જે શિક્ષણ, આનંદ અને સ્પર્ધાને જોડે છે. તેને અનૌપચારિક વિજ્ઞાન શિક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે તે પ્રકૃતિમાં સ્પર્ધાત્મક છે, તે દરેક વિદ્યાર્થીના STEM શિક્ષણમાં નોંધપાત્ર શૈક્ષણિક મૂલ્ય પણ ઉમેરે છે.

ક્વિઝ વધુ સમાવિષ્ટ છે, કારણ કે સમગ્ર રાજ્યમાંથી વિદ્યાર્થીઓ સ્થાન, બોર્ડ, શિક્ષણના માધ્યમ અથવા લિંગને ધ્યાનમાં લીધા વિના ભાગ લઈ શકે છે. ગુજરાત STEM-ક્વિઝનું વિઝન વિદ્યાર્થીઓમાં STEM ઉત્સાહ તરફ તીવ્ર પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવાનું છે. તે ભાગીદારી, જ્ઞાન અને જાગૃતિમાં સુધારો કરશે અને પ્રોત્સાહન આપશે. STEM ક્વિઝ નોંધણી 2021-22.

SubInformation is a private blog. We are a team of professionals who go through sources around the internet and offline sources to get the latest news.

1 thought on “STEM Quiz Registration 2021-22”

Leave a Comment